منو
  1. آخرین فایل ها
  2. پرفروشترین فایل ها
  3. پربازدیدترین فایل ها
پروژه پاورپوینت هندسه در طبیعت

پروژه پاورپوینت هندسه در طبیعت

پروژه بررسی نقش آب در معماری

پروژه بررسی نقش آب در معماری

نقشه اتوکد شهرستان نور استان مازندران

نقشه اتوکد شهرستان نور استان مازندران

مقاله بررسی کیفیت عوامل فضايی و کالبدی فضاهای باز مجتمع های مسکونی شهر جديد سهند

مقاله بررسی کیفیت عوامل فضايی و کالبدی فضاهای باز مجتمع های مسکونی شهر جديد سهند

پروژه طراحی و تولید صنعتی

پروژه طراحی و تولید صنعتی

جزوه مکانیک خاک پیشرفته ارشد مخصوص دکتری سنجش3

جزوه مکانیک خاک پیشرفته ارشد مخصوص دکتری سنجش3

جزوه دینامیک خاک ارشد مخصوص دکتری سنجش3

جزوه دینامیک خاک ارشد مخصوص دکتری سنجش3

رساله طراحی خانه کودک

رساله طراحی خانه کودک

reservoir geomechanics- کتاب نایاب ژئومکانیک مخازن نفتی و گازی اثر مارک زوباک

reservoir geomechanics- کتاب نایاب ژئومکانیک مخازن نفتی و گازی اثر مارک زوباک

جزوه مهندسی پی پیشرفته ارشد مخصوص دکتری سنجش3

جزوه مهندسی پی پیشرفته ارشد مخصوص دکتری سنجش3

جزوه دینامیک خاک ارشد مخصوص دکتری سنجش3

جزوه دینامیک خاک ارشد مخصوص دکتری سنجش3

جزوه مکانیک خاک پیشرفته ارشد مخصوص دکتری سنجش3

جزوه مکانیک خاک پیشرفته ارشد مخصوص دکتری سنجش3

گروه محصول:تحقیقات و مقالات

ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﺗﺮاﻛﻢ و ﭘﺎﻳﺪاري اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮداري ﺗﻬﺮانقیمت: ۲۰۰۰۰ریال     تعداد صفحات: 20    مقاله با عنوان : ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﺗﺮاﻛﻢ و ﭘﺎﻳﺪاري اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮداري ﺗﻬﺮان 

 

ﻣﺤﻤــﻮ ﺟﻤﻌـــﻪ د ﭘـــﻮر: اﺳﺘﺎدﻳﺎر   ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳـﺰي ﺷـﻬﺮي     داﻧﺸـﮕﺎه، ﻋﻼﻣـﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒـﺎﻳﻲ ، ﺗﻬـﺮان اﻳـﺮان
ﻏﻼﻣﺮﺿــــﺎ ﻧﺠﻔــــﻲ: ﻛﺎرﺷــﻨﺎس ارﺷــﺪ ﻣــﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷــﻬﺮي،   داﻧﺸــﮕﺎه ﻃﺒﺎﻃﺒــﺎﻳﻲ ﻋﻼﻣــﻪ  ﺗﻬــﺮان اﻳــﺮان 
ﺳــــــﻌﻴﺪ ﺷــــــﻔﻴﻌﺎ: ﻛﺎرﺷــﻨﺎس ارﺷــﺪ  ﻣــﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷــﻬﺮي، داﻧﺸــﮕﺎه ﻃﺒﺎﻃﺒــﺎﻳﻲ ﻋﻼﻣــﻪ  ﺗﻬــﺮان اﻳــﺮان ، ،* 
 
 
ﭼﻜﻴﺪه : ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻓﺮم ﺷﻬﺮ ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺎﻳﺪارﺗﺮﻳﻦ ﻓﺮم ﺷﻬﺮي و ﻧﻴﺰ ﻣﻮﺿﻮع ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﮔﺴﺘﺮش ﺣﻮﻣﻪ ﻛﻼن ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ و ﺻﻴﺎﻧﺖ از محدوده و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﮔﺴﺘﺮش شهر، اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺮرﺳﻲ جنبه ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﭘﺎﻳـﺪاري ﻛـﻼن ﺷـﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻫﺎي ﺷﻬﺮ ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﺿﺮوري  می ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﻣﻮﺿﻮع ﭘﺎﻳﺪاري اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ در ﻣﺪل ﺷـﻬﺮ ﻣﺘـﺮاﻛﻢ، ﺑـﻪ ﻣﻮﺿـﻮﻋﻲ ﭼـﺎﻟﺶ ﺑﺮاﻧﮕﻴﺰي در ﻣﻴﺎن ﻣﺤﻘﻘﺎن و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰان ﺗﺒﺪﻳﻞ ﮔﺮدﻳﺪه است. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄـﻪ ﭘﺎﻳـﺪاري اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ و ﺗـﺮاﻛﻢ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮداري ﺗﻬﺮان ﻣﻲﭘﺮدازد. در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ، راﺑﻄﻪ ﻣﻴﺎن ﺷﺎﺧﺺ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎ شاخص های ﭘﺎﻳـﺪاري اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ، در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺑﺮرﺳﻲ شد. ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻖ دﻫﻨﺪه ﻧﺸﺎن اﻳﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ  اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ افزاﻳﺶ ﺗـﺮاﻛﻢ در ﻣﻨـﺎﻃﻖ 22 ﮔﺎﻧـﻪ ﺷـﻬﺮ ﺗﻬﺮان، ﭘﺎﻳﺪاري اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺿﺮوري اﺳﺖ در روﻧﺪ  متراکم ﺳﺎزي، اﺑﻌﺎد اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟـﻪ ﺑﻴﺸـﺘﺮي ﻗـﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ. ﭼﺮا ﻛﻪ ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﭘﺎﻳﺪاري اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﭘﺎﻳﺪاري اﻗﺘﺼﺎدي و زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ، ﭘﺎﻳﺪاري ﺷـﻬﺮي در ﻣﻌـﺮض ﺧﻄـﺮ ﺟـﺪي ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ . ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﺎﻣﻠﻲ، ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ وزن ﻫﺎ ﻧﺸﺎن  می دﻫﺪ ﻛﻪ ﭼﻬﺎر ﻋﺎﻣﻞ ﺳﻄﺢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﮕﻲ و ﺑﺮﺧﻮرداري، ﺳـﺮاﻧﻪ ﻫـﺎ ي ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ-پزشکی، ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﮕﻲ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و ﻣﺸﺎرﻛﺖ داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ، ﻣﻔﻬﻮم ﭘﺎﻳﺪاري اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ شهر ﺗﻬﺮان را ﺗﺸﻜﻴﻞ می دﻫﻨﺪ. در اﻳﻦ ﻣﻴـﺎن ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﻄﺢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﮕﻲ و ﺑﺮﺧﻮرداري وﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﮕﻲ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ، ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻧﺎﭘﺎﻳـﺪاري ﮔـﺮاﻳﺶ ﭘﻴـﺪا ﻣـﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪ و زﻣﻴﻨﻪ ﺳﺎز ﻧﺎﭘﺎﻳﺪاري اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب می آﻳﻨﺪ  .
 
واژه ﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي: ﺷﻬﺮداري ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار، ﭘﺎﻳﺪاري اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺷﻬﺮ ﻣﺘﺮاﻛﻢ، ﻛﻼن ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان، ﻣﻨﺎﻃﻖ 


  • پس از پرداخت موفق لینک دانلود هم نمایش داده می شود هم به ایمیل ارسال می گردد
  • ایمیل را بدون www وارد کنید و در صورت نداشتن این قسمت را خالی بگزارید
  • در صورت هر گونه مشگل در پروسه خرید میتوانید با پشتیبانی تماس بگیرید گزارش تخلف

برچسب ها:مناطق روستایی  مقاله  پایداری اجتماعی  دانلود مقاله  دانلود رایگان  چکیده مقاله  کارشناسی  ارشد  دکتری  معماری  عمران  جغرافیا  شهرسازی  مجتمع های مسکونی  پایداری  اجتماع  روستا  شهر  پروژه  پروژه دانشجویی  نماد فرهنگی  فضا  حس هویت  مناظر شهری  آرامش روحی  هویت ملی  سنتی  مدرن  ضوابط طراحی  مسکن  مسکن بومی  الگوی مسکن  آسایش  شهرداری تهران  

برگزیده ها

  • 1
  • 2

مجموعه کتابهای مقررات ملی

مجموعه کتابهای مقررات ملی

مجموعه کتابهای مقررات ملی

حجم:84646KB | بازدید :295

مجموعه کتابهای مقررات ملی دانلود مجموعه کتابهای مقررات ملی شامل 21 فایل پی دی اف بصورت...

پروژه مدرسه هنر سنگاپور

پروژه مدرسه هنر سنگاپور

پروژه مدرسه هنر سنگاپور

حجم:65460KB | بازدید :226

پروژه مدرسه هنر سنگاپور پروژه بسیار کامل مدرسه هنر سنگاپور شامل پلانها و سایت پلان مجموعه در 30 اسلاید...

مرمت ابنیه- مسجد حاج رجبعلی تهران

مرمت ابنیه- مسجد حاج رجبعلی تهران

مرمت ابنیه- مسجد حاج رجبعلی تهران

حجم:32432KB | بازدید :381

پروژه بسیار کامل درس مرمت ابنیه - مسجد حاج رجبعلی...

reservoir geomechanics- کتاب نایاب ژئومکانیک مخازن نفتی و گازی اثر مارک زوباک

reservoir geomechanics- کتاب نایاب ژئومکانیک مخازن نفتی و گازی اثر مارک زوباک

reservoir geomechanics- کتاب نایاب ژئومکانیک مخازن نفتی و گازی اثر مارک زوباک

حجم:26337KB | بازدید :1015

reservoir geomechanics کتاب نایاب ژئومکانیک مخازن نفتی و گازی اثر مارک زوباک مخصوص مهندسین عمران، ژئوتکنیک، نفت، معدن و زمین...

پروژه پاورپوینت هندسه در طبیعت

پروژه پاورپوینت هندسه در طبیعت

پروژه پاورپوینت هندسه در طبیعت

حجم:15176KB | بازدید :565

پروژه پاورپوینت هندسه در طبیعت  با نگرشی بر معماری مناسب درس انسان طبیعت معماری در 42 اسلاید...

پروژه پاورپوینت معماری طبیعت گرا (ارگانیک)

پروژه پاورپوینت معماری طبیعت گرا (ارگانیک)

پروژه پاورپوینت معماری طبیعت گرا (ارگانیک)

حجم:12576KB | بازدید :359

پروژه پاورپوینت معماری طبیعت گرا (ارگانیک) این پروژه مناسب درس انسان طبیعت معماری میباشد که در قالب پاورپوینت و در 75 اسلاید گردآوری شده است فهرست شامل: مفهوم معماری ارگانیک تاریخچه معماری ارگانیک مبانی نظری معماری ارگانیک معماران برجسته معماری ارگانیک آثار...

رساله طراحی خانه کودک

رساله طراحی خانه کودک

رساله طراحی خانه کودک

حجم:9347KB | بازدید :163

رساله طراحی خانه کودک فصل اول : شناخت جغرافیایی استان مازندران فصل دوم : شناخت کودک, حقوق کودک, نیازهای اساسی کودک و مراحل رشد کودک فصل سوم : نمونه ها و مصادیق خانه کودک فصل چهارم : بررسی ضوابط و استانداردهای لازم برای طراحی خانه کودک فصل پنجم : طراحی خانه کودک این...

پروژه طراحی و تولید صنعتی

پروژه طراحی و تولید صنعتی

پروژه طراحی و تولید صنعتی

حجم:8938KB | بازدید :304

پروژه درس طراحی و تولید صنعتی. پلانها و نماها مدولار شده بصورت فایل اتوکد...