منو
  1. آخرین فایل ها
  2. پرفروشترین فایل ها
  3. پربازدیدترین فایل ها
پروژه پاورپوینت هندسه در طبیعت

پروژه پاورپوینت هندسه در طبیعت

پروژه بررسی نقش آب در معماری

پروژه بررسی نقش آب در معماری

نقشه اتوکد شهرستان نور استان مازندران

نقشه اتوکد شهرستان نور استان مازندران

مقاله بررسی کیفیت عوامل فضايی و کالبدی فضاهای باز مجتمع های مسکونی شهر جديد سهند

مقاله بررسی کیفیت عوامل فضايی و کالبدی فضاهای باز مجتمع های مسکونی شهر جديد سهند

پروژه طراحی و تولید صنعتی

پروژه طراحی و تولید صنعتی

جزوه مکانیک خاک پیشرفته ارشد مخصوص دکتری سنجش3

جزوه مکانیک خاک پیشرفته ارشد مخصوص دکتری سنجش3

جزوه دینامیک خاک ارشد مخصوص دکتری سنجش3

جزوه دینامیک خاک ارشد مخصوص دکتری سنجش3

رساله طراحی خانه کودک

رساله طراحی خانه کودک

reservoir geomechanics- کتاب نایاب ژئومکانیک مخازن نفتی و گازی اثر مارک زوباک

reservoir geomechanics- کتاب نایاب ژئومکانیک مخازن نفتی و گازی اثر مارک زوباک

جزوه مهندسی پی پیشرفته ارشد مخصوص دکتری سنجش3

جزوه مهندسی پی پیشرفته ارشد مخصوص دکتری سنجش3

جزوه دینامیک خاک ارشد مخصوص دکتری سنجش3

جزوه دینامیک خاک ارشد مخصوص دکتری سنجش3

جزوه مکانیک خاک پیشرفته ارشد مخصوص دکتری سنجش3

جزوه مکانیک خاک پیشرفته ارشد مخصوص دکتری سنجش3

گروه محصول:تحقیقات و مقالات

ﻧﻤﺎدﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ در ﻣﻨﺎﻇﺮ ﺷﻬﺮي :روﺣﻲ ﺑﻴﺎن ﻣﻌﻨﺎ، ﺣﺲ ﻫﻮﻳﺖ و آراﻣﺶقیمت: ۲۰۰۰۰ریال     تعداد صفحات: 14    مقاله با عنوان : ﻧﻤﺎدﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ در ﻣﻨﺎﻇﺮ ﺷﻬﺮي: ﺑﻴﺎن ﻣﻌﻨﺎ، ﺣﺲ ﻫﻮﻳﺖ و آراﻣﺶ روحی

ﺣﺴﻦ ﻛﺮﻳﻤﻴﺎن*  ـ اﺳﺘﺎدﻳﺎر ﮔﺮوه ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﺸﻨﺎﺳﻲ دانشگاه تهران

  ﭼﻜﻴﺪه :  ﺷﻬﺮﻫﺎي ﻛﻬﻦ اﻳﺮان ﺑﻪ زﻳﺒﺎﺗﺮﻳﻦ وﺟﻪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻫﻮﻳﺖ ﻛﺎﻟﺒﺪي و ﺑﺼﺮي ﺑﺮاي درك ﻛﺎرﻛﺮدﻫﺎي ﺷﺎن ﺑﻮده اﻧـﺪ؛ ﻟﻴﻜﻦ اﻣﺮوزه ﻣﻨﻈﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻓﺎﻗﺪ ﭼﻨﻴﻦ ﻫﻮﻳﺘﻲ اﻧﺪ . ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ، ﺳﻴﻤﺎي ﺑﻴﺮوﻧﻲ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺷـﻬﺮﻫﺎي ﻣﻌﺎﺻـﺮ اﻧﻌﻜﺎس دﻫﻨﺪة ﻫﻮﻳﺖ ﺳﺎﻛﻨﺎن آﻧﻬﺎ  ﻧﻴﺴﺖ و ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳـﺪ ﻛـﻪ ﻫـﻴﭻ ﺗـﻼش آﮔﺎﻫﺎﻧـﻪ و ﻫﺪﻓـﺪاري ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻫﻮﻳﺖ ﺑﺨﺸﻲ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺻﻮرت ﻧﭙﺬﻳﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. در اﻳﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎ، ﺑﺴﻴﺎري از نشان ها و ﻧﻤﺎدﻫﺎي ﻫﻮﻳـﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻳﺎ ﺑﻪ ﻛﻠﻲ از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻪ  رفته ا ﻧﺪ و ﻳﺎ ﺑﻪ ﺷﺪت ﻛﻤﺮﻧﮓ ﺷﺪه  اﻧﺪ و ﻛﺎرﺑﺮد اﻳﻦ ﻋﻼﺋﻢ ﺑﺮ ﭘﻴﺸﺎﻧﻲ ﺗﻌﺪاد اﻧﺪﻛﻲ از بناها، ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻼﺷﻲ اﻧﻔﺮادي از ﺳﻮي ﻣﻌﺪودي از ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎﻳﺎن و ﻣﻌﻤﺎران اﺳﺖ . ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻛﺎرﺑﺮد اﻳﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻧﻤﺎدﻳﻦ ﺗﻼﺷﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ﺑـﺮاي ﻫﻮﻳـﺖ ﺑﺨـﺸﻲ ﺑـﻪ ﺷـﻬﺮﻫﺎي اﻳـﺮان، و در ﺻﻮرﺗﻲ  ﻛﻪ ﻛﺎرﺑﺮد ﻧﺸﺎن ﻫﺎ و ﻧﻤﺎدﻫﺎي اﺳﻼﻣﻲ در ﺑﻨﺎﻫﺎي ﺗﺎزه اﺣﺪاث  ﺷﺪه میسر ﮔﺮدد، ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ راﻫﻜﺎرﻫـﺎي اﺳﺘﻔﺎده  ﺑﺠﺎ و ﻣﺤﺘﻮاﻳﻲ از آﻧﻬﺎ و ﻧﻴﺰ ﻓﺮاﻳﻨﺪ اﻧﺠﺎم اﻳﻦ اﻣﺮ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﻣﻌﻴﻦ ﻛﺮد .در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺗـﻼش ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺿﻤﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻘﺶ ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﻧﻤﺎدﻫﺎ و ﻧﺸﺎن ﻫﺎ در ﺷﻬﺮﻫﺎي ﻛﻬﻦ، ﻓﻠﺴﻔﻪ و ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﻛﺎرﺑﺮد اﻳﻦ ﻋﻼﺋﻢ ﻣﻮرد   ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد و راﻫﻜﺎرﻫﺎي اﺟﺮاﻳﻲ اﺳﺘﻔﺎ ده از آﻧﻬﺎ در ﺷﻬﺮﻫﺎي ﻧﻮﺑﻨﻴﺎد ﻣـﺸﺨﺺ ﮔـﺮدد . در نتیجه اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، روﺷﻦ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻛﺎﻫﺶ روﻧﺪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺸﺎن ﻫﺎي ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ در ﻧﻤﺎد ﻓﻀﺎﻫﺎي ﺷﻬﺮي و ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻫﻮﻳﺖ ﺑﺼﺮي ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮي از ﻧﻤﺎدﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ اﻧﻌﻜﺎس  دﻫﻨﺪه ﻓﺮﻫﻨﮓ و اﻋﺘﻘﺎدات ﺳﺎﻛﻨﺎن آﻧﻬﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ و در ﺗﻌﺪﻳﻞ روﺣﻴﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ   ﺷﻬﺮﻧﺸﻴﻨﺎن ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﮔﺮدﻧﺪ، اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ . ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر و در ﺟﻬﺖ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻛﺎرﺑﺮي ﺑﺠﺎ و ﻣﺤﺘﻮاﻳﻲ ﻧﻤﺎدﻫﺎ و ﻧـﺸﺎﻧﻪ ﻫـﺎ، ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﺿـﻮاﺑﻂ و ﻣﻘـﺮرات ذيرﺑـﻂ و ﺗﻮﻗـﻒ ﻛﻠﻴـﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺮب به وﺳﻴﻠﻪ واﺣﺪﻫﺎي ﻧﺎﻣﺘﺠﺎﻧﺲ، ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻧﻲ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻛﻤﻴـﺴﻴﻮن ﻧﻤﺎدﻫﺎ و ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ در وزارت ﻣﺴﻜﻦ و ﺷﻬﺮﺳﺎزي ﺗﺸﻜﻴﻞ ﮔﺮدد ﺗـﺎ  ﺑـﻪ اﻧﺠـﺎم اﻳـﻦ اﻣـﺮ ﻣﻬـﻢ ﻣﺒﺎدرت ورزد   .  

 

ﻛﻠﻴﺪ واژه ﻫﺎ : ﻧﺸﺎن و ﻧﻤﺎد ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ، ﻫﻮﻳﺖ ﻣﻠﻲ، ﺷﻬﺮﻫﺎي اﻳﺮان، ﺷﻬﺮﻫﺎي ﺳﻨﺘﻲ و مدرن.   • پس از پرداخت موفق لینک دانلود هم نمایش داده می شود هم به ایمیل ارسال می گردد
  • ایمیل را بدون www وارد کنید و در صورت نداشتن این قسمت را خالی بگزارید
  • در صورت هر گونه مشگل در پروسه خرید میتوانید با پشتیبانی تماس بگیرید گزارش تخلف

برچسب ها:مناطق روستایی  مقاله  پایداری اجتماعی  دانلود مقاله  دانلود رایگان  چکیده مقاله  کارشناسی  ارشد  دکتری  معماری  عمران  جغرافیا  شهرسازی  مجتمع های مسکونی  پایداری  اجتماع  روستا  شهر  پروژه  پروژه دانشجویی  نماد فرهنگی  فضا  حس هویت  مناظر شهری  آرامش روحی  هویت ملی  سنتی  مدرن  

برگزیده ها

  • 1
  • 2

مجموعه کتابهای مقررات ملی

مجموعه کتابهای مقررات ملی

مجموعه کتابهای مقررات ملی

حجم:84646KB | بازدید :287

مجموعه کتابهای مقررات ملی دانلود مجموعه کتابهای مقررات ملی شامل 21 فایل پی دی اف بصورت...

پروژه مدرسه هنر سنگاپور

پروژه مدرسه هنر سنگاپور

پروژه مدرسه هنر سنگاپور

حجم:65460KB | بازدید :215

پروژه مدرسه هنر سنگاپور پروژه بسیار کامل مدرسه هنر سنگاپور شامل پلانها و سایت پلان مجموعه در 30 اسلاید...

مرمت ابنیه- مسجد حاج رجبعلی تهران

مرمت ابنیه- مسجد حاج رجبعلی تهران

مرمت ابنیه- مسجد حاج رجبعلی تهران

حجم:32432KB | بازدید :372

پروژه بسیار کامل درس مرمت ابنیه - مسجد حاج رجبعلی...

reservoir geomechanics- کتاب نایاب ژئومکانیک مخازن نفتی و گازی اثر مارک زوباک

reservoir geomechanics- کتاب نایاب ژئومکانیک مخازن نفتی و گازی اثر مارک زوباک

reservoir geomechanics- کتاب نایاب ژئومکانیک مخازن نفتی و گازی اثر مارک زوباک

حجم:26337KB | بازدید :994

reservoir geomechanics کتاب نایاب ژئومکانیک مخازن نفتی و گازی اثر مارک زوباک مخصوص مهندسین عمران، ژئوتکنیک، نفت، معدن و زمین...

پروژه پاورپوینت هندسه در طبیعت

پروژه پاورپوینت هندسه در طبیعت

پروژه پاورپوینت هندسه در طبیعت

حجم:15176KB | بازدید :550

پروژه پاورپوینت هندسه در طبیعت  با نگرشی بر معماری مناسب درس انسان طبیعت معماری در 42 اسلاید...

پروژه پاورپوینت معماری طبیعت گرا (ارگانیک)

پروژه پاورپوینت معماری طبیعت گرا (ارگانیک)

پروژه پاورپوینت معماری طبیعت گرا (ارگانیک)

حجم:12576KB | بازدید :353

پروژه پاورپوینت معماری طبیعت گرا (ارگانیک) این پروژه مناسب درس انسان طبیعت معماری میباشد که در قالب پاورپوینت و در 75 اسلاید گردآوری شده است فهرست شامل: مفهوم معماری ارگانیک تاریخچه معماری ارگانیک مبانی نظری معماری ارگانیک معماران برجسته معماری ارگانیک آثار...

رساله طراحی خانه کودک

رساله طراحی خانه کودک

رساله طراحی خانه کودک

حجم:9347KB | بازدید :156

رساله طراحی خانه کودک فصل اول : شناخت جغرافیایی استان مازندران فصل دوم : شناخت کودک, حقوق کودک, نیازهای اساسی کودک و مراحل رشد کودک فصل سوم : نمونه ها و مصادیق خانه کودک فصل چهارم : بررسی ضوابط و استانداردهای لازم برای طراحی خانه کودک فصل پنجم : طراحی خانه کودک این...

پروژه طراحی و تولید صنعتی

پروژه طراحی و تولید صنعتی

پروژه طراحی و تولید صنعتی

حجم:8938KB | بازدید :298

پروژه درس طراحی و تولید صنعتی. پلانها و نماها مدولار شده بصورت فایل اتوکد...