منو
  1. آخرین فایل ها
  2. پرفروشترین فایل ها
  3. پربازدیدترین فایل ها
پروژه پاورپوینت هندسه در طبیعت

پروژه پاورپوینت هندسه در طبیعت

پروژه بررسی نقش آب در معماری

پروژه بررسی نقش آب در معماری

نقشه اتوکد شهرستان نور استان مازندران

نقشه اتوکد شهرستان نور استان مازندران

مقاله بررسی کیفیت عوامل فضايی و کالبدی فضاهای باز مجتمع های مسکونی شهر جديد سهند

مقاله بررسی کیفیت عوامل فضايی و کالبدی فضاهای باز مجتمع های مسکونی شهر جديد سهند

پروژه طراحی و تولید صنعتی

پروژه طراحی و تولید صنعتی

جزوه مکانیک خاک پیشرفته ارشد مخصوص دکتری سنجش3

جزوه مکانیک خاک پیشرفته ارشد مخصوص دکتری سنجش3

جزوه دینامیک خاک ارشد مخصوص دکتری سنجش3

جزوه دینامیک خاک ارشد مخصوص دکتری سنجش3

رساله طراحی خانه کودک

رساله طراحی خانه کودک

reservoir geomechanics- کتاب نایاب ژئومکانیک مخازن نفتی و گازی اثر مارک زوباک

reservoir geomechanics- کتاب نایاب ژئومکانیک مخازن نفتی و گازی اثر مارک زوباک

جزوه مهندسی پی پیشرفته ارشد مخصوص دکتری سنجش3

جزوه مهندسی پی پیشرفته ارشد مخصوص دکتری سنجش3

جزوه دینامیک خاک ارشد مخصوص دکتری سنجش3

جزوه دینامیک خاک ارشد مخصوص دکتری سنجش3

جزوه مکانیک خاک پیشرفته ارشد مخصوص دکتری سنجش3

جزوه مکانیک خاک پیشرفته ارشد مخصوص دکتری سنجش3

گروه محصول -> -> تحقیقات و مقالات

مقاله ﺳﻨﺠﺶ ﻭ ﺍﻭﻟﻮﻳﺖ ﺑﻨﺪﻱ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭﻱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺭﻭﺳﺘﺎﻳﻲقیمت: ۲۰۰۰۰ریال     تعداد صفحات: 30     کد محصول :1516      حجم فایل:448,25 KB      نوع فایل :pdfمقاله ﺳﻨﺠﺶ ﻭ ﺍﻭﻟﻮﻳﺖ ﺑﻨﺪﻱ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭﻱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺭﻭﺳﺘﺎﻳﻲ،  ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺗﻜﻨﻴﻚ ﺭﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺗﺸﺎﺑﻪ ﺑﻪ ﺣﻞ ﺍﻳﺪﻩ ﺁﻝ ﻓﺎﺯﻱ

ﻣﻬﺪﻱ ﭘﻮﺭﻃﺎﻫﺮﻱ* ـ ﺍﺳﺘﺎﺩﻳﺎﺭ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰﻱ ﺭﻭﺳﺘﺎﻳﻲ، ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪﺭﺱ  
ﺣﻤﺪﺍﷲ ﺳﺠﺎﺳﻲ ﻗﻴﺪﺍﺭﻱ ـ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻱ ﺩﻛﺘﺮﻱ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰﻱ ﺭﻭﺳﺘﺎﻳﻲ، ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪﺭﺱ  
ﻃﺎﻫﺮﻩ ﺻﺎﺩﻗﻠﻮ ـ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻱ ﺩﻛﺘﺮﻱ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰﻱ ﺭﻭﺳﺘﺎﻳﻲ، ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ    
 
  ﭼﻜﻴﺪﻩ :  ﭘﺎﻳﺪﺍﺭﻱ ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﺁﻥ ﺑﺮ ﺣﻔﻆ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻫﺎ (ﺍﻧﺴـﺎﻧﻲ، ﻃﺒﻴﻌـﻲ، ﺍﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﻭ ﺍﻗﺘﺼـﺎﺩﻱ ) ﺩﺭ ﺟﻬـﺖ  ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺑﻴﻦ ﻧﺴﻠﻲ ﺍﺳﺖ .ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻲ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﭙﻮﺷﻲ ﺑﻴﻦ ﻻﻳـﻪ ﻫـﺎﻱ ﺍﻛﻮﻟـﻮﮊﻳﻜﻲ، ﺍﻗﺘﺼـﺎﺩﻱ ﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﮔﺮﺩﺩ .ﺍﻳﻦ ﺑﺪﺍﻥ ﻣﻌﻨﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻫـﺮ ﻳـﻚ ﺍﺯ ﺳﻴﺴـﺘﻢ ﻫـﺎ ﻭ ﺯﻳﺮﺳﻴﺴـﺘﻢ ﻫ ـﺎﻱ ﺍﻛﻮﻟـﻮﮊﻳﻜﻲ، ﺍﻗﺘﺼـﺎﺩﻱ ﻭ   ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻪ ﺣﺪ ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ ﺍﺯ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭﻱ ﺩﺳﺖ ﻳﺎﺑﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮﺍﻥ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭﻱ ﺑﻪ ﻗﻀﺎﻭﺕ ﭘﺮﺩﺍﺧـﺖ .ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﺭﻭﺳـﺘﺎﻳﻲ ﻣـﺎ    ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺭﻭﻧﺪﻫﺎ ﻭ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎﻱ ﺩﻫﻪ ﻫﺎﻱ ﺍﺧﻴﺮ ﺩﭼﺎﺭ ﺗﺤﻮﻻﺕ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩ ﺍﻱ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ، ﺍﻣﺎ ﺷﻮﺍﻫﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺍﻱ ﺍﺳﺖ ﻛـﻪ  ﻧﺸﺎﻥ ﺍﺯ ﺣﺮﻛﺖ ﺭﻭﺳﺘﺎﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻧﺎﭘﺎﻳﺪﺍﺭﻱ  ـ  ﻭ به ﻭﻳﮋﻩ ﻧﺎﭘﺎﻳﺪﺍﺭﻱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ـ ﺩﺍﺭﺩ .ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺍﻟﮕﻮﻱ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﻨـﺪ ﺩﺭ ﺗﺒﻴـﻴﻦ   ﻭﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺟﻮﺍﻣﻊ ﺭﻭﺳﺘﺎﻳﻲ ﻛﺸﻮﺭ ﻭ ﻧﻴﺰ ﻋﺪﻡ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻣﻄﻠﻮﺏ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎﻱ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭﻱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﺑﻪ ﻭﻳﮋﻩ ﺷﺎﺧﺺ ﻫـﺎﻱ  ﺫﻫﻨﻲ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎﻱ ﻋﻴﻨﻲ، ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺁﺷﻔﺘﮕﻲ ﻧﻘﺶ ﻋﻤﺪﻩ ﺍﻱ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﻧﺪ .ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻧﻈﺮﻱ ﻧﻮﺷﺘﺎﺭﻫﺎﻱ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﭘﺎﻳـﺪﺍﺭ   ﻭ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭﻱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻭ ﺳﻨﺠﺶ ﺷﺎﺧﺺ ﺪﺍﺭﻱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻣـﺪﻝ ﺗﺎﭘﺴـﻴﺲ ﻓـﺎﺯﻱ ﺩﺭﻫﺎﻱ ﺫﻫﻨﻲ ﭘﺎﻳ ﺧــﺎﻧﻮﺍﺭ ﻧﻤﻮﻧــﻪ ﺩﺭ ﺩﻫﺴــﺘﺎﻥ ﺣﻮﻣــﻪ ﻣﺮﻛــﺰﻱ ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎﻥ ﺧﺪﺍﺑﻨــﺪﻩ، ﻧﺸــﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳــﺖ ﻛــﻪ  ۳۰۶ﺭﻭﺳــﺘﺎ ﻭ  ۲۱ ﺳــﻄﺢ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎﻱ ﺫﻫﻨﻲ ﻭ ﻧﻴﺰ ﻣﺪﻝ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ،  ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﺗﻮﺍﻧﺴﺘﻪ ﺍﻧﺪ ﻭﺍﻗﻌﻴﺎﺕ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺭﻭﺳﺘﺎﻫﺎﻱ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺭﺍ ﺗﺒﻴﻦ ﻛﻨﻨـﺪ،  ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺍﻱ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻣﺪﻝ ﺑﺮﺍﺳـﺎﺱ ﺷـﺎﺧ  ﺺ ﻫـﺎﻱ ﺫﻫﻨـﻲ ﭘﺎﻳـﺪﺍﺭﻱ ﺍﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ، ﺭﻭﺳـﺘﺎﻱ ﺁﻗﭽـﻪ ﻗﻴـﺎ  ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻭ ﺭﻭﺳﺘﺎﻱ ﻭﺭﺟﻮﺷﺎﻥ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭﻱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺩﺭ ﺑﻴﻦ ﺭﻭﺳﺘﺎﻫﺎﻱ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺭﺍ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ.
 
   ﻛﻠﻴﺪ ﻭﺍﮊﻩ ﻫﺎ: ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭ ﺭﻭﺳﺘﺎﻳﻲ، ﭘﺎﻳﺪﺍﺭﻱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺗﺎﭘﺴﻴﺲ ﻓﺎﺯﻱ، ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺧﺪﺍﺑﻨﺪﻩ 


اگر کد تخفیف داری کلیک کن!

توجه کنید شما با هر کارت عضو شتاب از هر بانکی میتوانید توسط درگاه بانک ملت خرید نمایید.فرقی نمیکند کارت شما از کدام بانک باشد با درگاه سایت ما میتوانید به راحتی خرید کنید.

درگاه پرداخت بانک ملت 
اعتماد الکترونیک گارانتی خرید

محصولات مرتبط
مقاله بررسی کیفیت عوامل فضايی و کالبدی فضاهای باز مجتمع های مسکونی شهر جديد سهند

مقاله بررسی کیفیت عوامل فضايی و کالبدی فضاهای باز مجتمع های مسکونی شهر جديد سهند

قیمت: 20,000 ريال کد فایل:11855
مقاله با عنوان : بررسی کیفیت عوامل فضايی و کالبدی فضاهای باز مجتمع های مسکونی شهر جديد سهند رحمت محمدزاده** دانشیار گروه معماری، دانشگاه تبریز، تبریز،ا یران.  چکیده: اين مقاله درصدد بررسی کيفيت عوامل کالبدی فضاهای باز مجتمع های مسکونی شهر جديد سهند تبريز است. مقاله حاضر یه روش پيمايشی و از نوع توصيفی- مقطعی انجام گرفت. 330 خانوار ساکن بصورت نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب گردیدند. در تجزيه و تحليل اطلاعات از آمار توصيفي و استنباطي...
مقاله بررسی پایداری اجتماعی ـ فرهنگی توسعه گردشگری؛ مطالعه موردی جزیره کيش

مقاله بررسی پایداری اجتماعی ـ فرهنگی توسعه گردشگری؛ مطالعه موردی جزیره کيش

قیمت: 20,000 ريال کد فایل:11854
مقاله با عنوان : بررسی پایداری اجتماعی ـ فرهنگی توسعه گردشگری؛ مطالعه موردی جزیره کيش مهنا نیک بین مهرداد کرمی    چكيده توسعه پايدار نقطه ايدئال صنعت گردشگری و بسیاری صنايع ديگر در قرن بیست ويکم است. اين رويکرد از توسعه بر حفظ يکپارچگی و تنوع زيست محیطی، برآوردن نیازهای اساسی انسان، نگهداری منابع به منظور استفاده نسل های آتی و کاهش بی عدالتی تأکید دارد؛ بنابراين تأکید بر ديد بلندمدت و توازن بین افراد، در نسل حاضر و بین...
ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﺗﺮاﻛﻢ و ﭘﺎﻳﺪاري اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮداري ﺗﻬﺮان

ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﺗﺮاﻛﻢ و ﭘﺎﻳﺪاري اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮداري ﺗﻬﺮان

قیمت: 20,000 ريال کد فایل:11853
مقاله با عنوان : ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﺗﺮاﻛﻢ و ﭘﺎﻳﺪاري اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮداري ﺗﻬﺮان    ﻣﺤﻤــﻮ ﺟﻤﻌـــﻪ د ﭘـــﻮر: اﺳﺘﺎدﻳﺎر   ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳـﺰي ﺷـﻬﺮي     داﻧﺸـﮕﺎه، ﻋﻼﻣـﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒـﺎﻳﻲ ، ﺗﻬـﺮان اﻳـﺮان ﻏﻼﻣﺮﺿــــﺎ ﻧﺠﻔــــﻲ: ﻛﺎرﺷــﻨﺎس ارﺷــﺪ ﻣــﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷــﻬﺮي،   داﻧﺸــﮕﺎه ﻃﺒﺎﻃﺒــﺎﻳﻲ ﻋﻼﻣــﻪ  ﺗﻬــﺮان اﻳــﺮان  ﺳــــــﻌﻴﺪ...
اصول پایداری اجتماعی در مجتمع های مسکونی از دید جامعه صاحب نظران و متخصصان ایرانی

اصول پایداری اجتماعی در مجتمع های مسکونی از دید جامعه صاحب نظران و متخصصان ایرانی

قیمت: 20,000 ريال کد فایل:11852
مقاله با عنوان : اصول پایداری اجتماعی در مجتمع های مسکونی از دید جامعه صاحب نظران و متخصصان ایرانی  پروین السادات سجادی قائم مقامی استادیار دانشگاه علم و صنعت ایران شهرام پوردیهیمی استاد دانشگاه شهید بهشتی اسماعیل ضرغامی عضو هیئت علمی دانشگاه شهید رجائی چکیده : در این مقاله اصول پایداری مجتمع های مسکونی از بعد اجتماعی شامل عدالت و زیباشناسی و راحتی و آسایش و امنیت و رشد کودکان و هویت اجتماعی و سایر مسایل مشابه مورد بررسی قرار...
نام ونام خانوادگي:


پست الکترونيکي:


عنوان:


پيام:


ارسال پيام به صورت شخصي
کد امنيتي:

برگزیده ها

  • 1
  • 2

مجموعه کتابهای مقررات ملی

مجموعه کتابهای مقررات ملی

مجموعه کتابهای مقررات ملی

حجم:84646KB | بازدید :281

مجموعه کتابهای مقررات ملی دانلود مجموعه کتابهای مقررات ملی شامل 21 فایل پی دی اف بصورت...

پروژه مدرسه هنر سنگاپور

پروژه مدرسه هنر سنگاپور

پروژه مدرسه هنر سنگاپور

حجم:65460KB | بازدید :212

پروژه مدرسه هنر سنگاپور پروژه بسیار کامل مدرسه هنر سنگاپور شامل پلانها و سایت پلان مجموعه در 30 اسلاید...

مرمت ابنیه- مسجد حاج رجبعلی تهران

مرمت ابنیه- مسجد حاج رجبعلی تهران

مرمت ابنیه- مسجد حاج رجبعلی تهران

حجم:32432KB | بازدید :369

پروژه بسیار کامل درس مرمت ابنیه - مسجد حاج رجبعلی...

reservoir geomechanics- کتاب نایاب ژئومکانیک مخازن نفتی و گازی اثر مارک زوباک

reservoir geomechanics- کتاب نایاب ژئومکانیک مخازن نفتی و گازی اثر مارک زوباک

reservoir geomechanics- کتاب نایاب ژئومکانیک مخازن نفتی و گازی اثر مارک زوباک

حجم:26337KB | بازدید :988

reservoir geomechanics کتاب نایاب ژئومکانیک مخازن نفتی و گازی اثر مارک زوباک مخصوص مهندسین عمران، ژئوتکنیک، نفت، معدن و زمین...

پروژه پاورپوینت هندسه در طبیعت

پروژه پاورپوینت هندسه در طبیعت

پروژه پاورپوینت هندسه در طبیعت

حجم:15176KB | بازدید :545

پروژه پاورپوینت هندسه در طبیعت  با نگرشی بر معماری مناسب درس انسان طبیعت معماری در 42 اسلاید...

پروژه پاورپوینت معماری طبیعت گرا (ارگانیک)

پروژه پاورپوینت معماری طبیعت گرا (ارگانیک)

پروژه پاورپوینت معماری طبیعت گرا (ارگانیک)

حجم:12576KB | بازدید :352

پروژه پاورپوینت معماری طبیعت گرا (ارگانیک) این پروژه مناسب درس انسان طبیعت معماری میباشد که در قالب پاورپوینت و در 75 اسلاید گردآوری شده است فهرست شامل: مفهوم معماری ارگانیک تاریخچه معماری ارگانیک مبانی نظری معماری ارگانیک معماران برجسته معماری ارگانیک آثار...

رساله طراحی خانه کودک

رساله طراحی خانه کودک

رساله طراحی خانه کودک

حجم:9347KB | بازدید :153

رساله طراحی خانه کودک فصل اول : شناخت جغرافیایی استان مازندران فصل دوم : شناخت کودک, حقوق کودک, نیازهای اساسی کودک و مراحل رشد کودک فصل سوم : نمونه ها و مصادیق خانه کودک فصل چهارم : بررسی ضوابط و استانداردهای لازم برای طراحی خانه کودک فصل پنجم : طراحی خانه کودک این...

پروژه طراحی و تولید صنعتی

پروژه طراحی و تولید صنعتی

پروژه طراحی و تولید صنعتی

حجم:8938KB | بازدید :297

پروژه درس طراحی و تولید صنعتی. پلانها و نماها مدولار شده بصورت فایل اتوکد...